Algemene Voorwaarden | Healthcity Oisterwijk
  1. Algemeen

1.1 Vanaf ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst (hierna: de Overeenkomst c.q. “het Lidmaatschap”) is men lid (hierna: het “Lid”) van HealthCity Zuid B.V. (hierna; “HealthCity”).

  1. Voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en/of leveringen van HealthCity

2.2 HealthCity is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. HealthCity zal het Lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door HealthCity te zijn ontvangen.

2.3 Aanpassingen in de groepslesroosters vallen niet onder de hierboven beschreven nadelige wijzigingen. De groepslesroosters worden drie tot vier keer per kalenderjaar aangepast op basis van onder andere deelnemersaantallen. Als de deelnemersaantallen naar de mening van HealthCity te laag of teruglopend zijn kunnen lessen van het groepslesroosters verwijderd of gewijzigd worden. Daarnaast kunnen tijdens de schoolvakanties aangepaste groepslesroosters van kracht zijn.

  1. Lidmaatschap

3.1 Het lidmaatschap gaat in voor de overeengekomen contractduur vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

3.2 Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan HealthCity mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van redenen. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)).Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een algemeen erkende feestdag, duurt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is HealthCity gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van HealthCity, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van HealthCity).

3.3 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen met schriftelijke toestemming van HealthCity worden overgedragen.

3.4 Nieuwe leden dienen zich bij inschrijving te identificeren.

3.5 HealthCity is gerechtigd om steeds identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die de lidmaatschapspas gebruikt inderdaad het Lid betreft.

3.6 Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de clubs van HealthCity. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.healthcityzuid.nl.

  1. Lidmaatschapsgelden

4.1 Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of contant vooruit te worden betaald voor de gehele contractperiode. 4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van HealthCity, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3 De overeengekomen Start-Up Fee dient bij inschrijving op de club te worden voldaan.

4.4 HealthCity is bevoegd om achterstallige lidmaatschapsgelden  te innen via SEPA automatische incasso.

4.5 Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van HealthCity tot het moment dat de verschuldigde termijnen zijn voldaan, danwel zijn voldaan overeenkomstig nadere afspraken met HealthCity of het incassobureau.

4.6 Indien HealthCity over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform, de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (de ‘WIK’), 

4.7 Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. HealthCity biedt verschillende kortingsvormen aan op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden bepaald aan de hand van de duur van het lidmaatschap en / of door de leeftijd van het Lid en/of door een bedrijfslidmaatschap. HealthCity hanteert de volgende leeftijdscategorieën: leeftijd tot en met 12 jaar, 13 t/m 18 jaar, 19 t/m 25 jaar en 60 plussers. Het Lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting op grond van leeftijd (hierna “jeugdlidmaatschap”) of Bedrijfslidmaatschap en zal alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan HealthCity meedelen. Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan elke aaneengesloten periode van 6 maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel tussentijds op eerste verzoek van HealthCity. Indien het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen 14 dagen na het verzoek van HealthCity of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van 6 maanden, komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief, geeft het Lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Indien een Lid een lidmaatschap aangaat voor 52 weken of 104 weken met een bijbehorend kortingstarief en de betreffende duur is verstreken, wordt de overeenkomst verlengd met inachtneming van artikel 7.1. In het geval van een kortingsvorm op grond van een Jeugdlidmaatschap zal in het jaar dat het lid een leeftijdsgrens overschrijdt en dus ook meer lidmaatschapsgeld dient te betalen in overeenstemming met zijn/haar nieuwe leeftijdscategorie, na afloop van zijn of haar initiële contractperiode van 52 weken, dit nieuwe lidmaatschapsgeld automatisch worden doorberekend en kan de Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.

4.8 Lidmaatschappen die recht geven tot toegang in meerdere clubs bij HealthCity, geven niet het recht tot dezelfde faciliteiten als de club van inschrijving. De faciliteiten kunnen per club verschillen.

4.9 HealthCity biedt tevens gezinslidmaatschappen aan. Dit lidmaatschap is bedoeld voor gezinnen vanaf drie personen, bestaande uit twee ouders (dan wel voogd) en minimaal één kind. Alle gezinsleden inclusief beide ouders (dan wel voogd) moeten zich registeren voor dit gezinslidmaatschap. De leeftijdsgrens van de kinderen, die vallen onder het gezinslidmaatschap, is 26 jaar. Op het moment dat het kind 26 jaar wordt,  vervalt de bevoegdheid om van het gezinslidmaatschap gebruik te maken. Het kind kan dan kiezen voor een regulier lidmaatschap. Wanneer door deze wijziging het gehele gezin niet meer onder de voorwaarden valt van het gezinslidmaatschap, kunnen de ouders (voogd) gebruik blijven maken van het gezinslidmaatschap, maar kunnen zij ook kiezen voor een regulier lidmaatschap. Verder geldt het volgende voor gezinsleden onder de 12 jaar:

- Leden tot 12 jaar mogen geen gebruik maken van de fitnessruimte en zullen zich daar niet onnodig ophouden. Deze leden kunnen alleen gebruik maken van de activiteiten in de zalen waar groepslessen worden gegeven en kunnen onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van de eventueel volgende faciliteiten: zwembad, tennis- en squashbanen. Het gebruik van het zwembad behorende tot het saunagedeelte, sauna dan wel het stoombad is uitdrukkelijk verboden voor leden onder de 18 jaar.

4.10 Alle prijzen zijn inclusief BTW. HealthCity is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen het BTW-tarief.

4.11 HealthCity is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%.

  1. Privacy

5.1 HealthCity verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), op een wijze en voor de doeleinden nader omschreven in haar privacyreglement, zoals tevens gepubliceerd op de website.

 

      6. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

6.1 Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

6.2 De opzegging kan worden verricht op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een eigen opzegbrief of per e-mail. Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan de HealthCity vestiging waar het lid zich bij aanvang ook heeft ingeschreven. Voor opzeggingen kunnen de volgende adresgegevens en e-mailadressen gebruikt worden: HealthCity Vught, Kraaiengatweg 3, 5262 LK te Vught of vught@healthcity.nl; HealthCity Oisterwijk, Moergestelseweg 36, 5062 JW te Oisterwijk of oisterwijk@healthcity.nl

6.3 Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op 1) medische gronden waarbij een medische verklaring of ander - ten genoegen van HealthCity - deugdelijk bewijs vereist is waaruit eenduidig blijkt dat het Lid definitief geen sport –en fitnessactiviteiten meer kan/mag verrichten, danwel 2) bij verhuizing buiten een straal van vijftien kilometer van de clubs van HealthCity, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is.

6.4 HealthCity mag de lidmaatschapsovereenkomst beëindigen zonder ingebrekestelling of mededeling:

  1. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
  2. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
  3. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
  4. indien het Lid de huis- of zonnebankregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegd.

Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

      7. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

7.1 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van HealthCity het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een afdoende medische verklaring of ander - ten genoegen van HealthCity - deugdelijk bewijs.

7.2 Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

7.3 De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

     8. Openingstijden

8.1 HealthCity is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

8.2 HealthCity is bevoegd de openings- en sluitingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

8.3 HealthCity is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Indien de in de Overeenkomst vermelde club om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een van de andere clubs van HealthCity, of een met HealthCity gelieerde onderneming, kan sporten en gaan, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de Overeenkomst en de incassomachtiging automatisch over naar één van de andere clubs van HealthCity of een met HealthCity gelieerde onderneming, met dien verstande dat die andere club binnen een straal van 15 km van de in de Overeenkomst vermelde club ligt.

        9. Klachten en Informatieverplichting

9.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk of via de HealthCity App, aan de in de Overeenkomst vermelde HealthCity club te worden doorgegeven.

9.2 Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en/of wanneer HealthCity kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

9.3 Bij klachten over HealthCity dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot een van de aanwezige afdelingsmanagers/coördinatoren, danwel de Manager On Duty. Daarnaast kan men een e-mail sturen naar de Clubmanager, via de in artikel 7.2 vermelde (e-mail)adressen.

      10. Personal Training

10.1 HealthCity, dan wel derden, bieden in meerdere vestigingen zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen, en ter zake dient met HealthCity, dan wel de derde, een afzonderlijke personal training overeenkomst te worden gesloten met afzonderlijke kosten voor het Lid.

      11. Aansprakelijkheid

11.1 HealthCity is  - ongeacht de oorzaak - niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of verloren, gestolen of beschadigde zaken,  van het  Lid , behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens HealthCity.

11.2 Ieder Lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke eigendommen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch HealthCity, noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van zaken in of nabij de club, waaronder begrepen de parkeerplaatsen etc.

       12. Huisreglement

12.1 Het Lid is bekend met, en accepteert, de door HealthCity gehanteerde huisregels. HealthCity is bevoegd haar huisregels te wijzigen. De huisregels zijn aanwezig in de club

12.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan een Lid of een derde wiens gedrag naar de uitsluitende mening van HealthCity aanleiding daartoe geeft.

12.3 Het Lid is bekend met, en accepteert,  de voor het gebruik van de zonnebank geldende strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen. ,

       13. Slotbepalingen

13.1 Op alle door HealthCity gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 Overeenkomsten tussen het Lid en HealthCity kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

13.3 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.